ŠTA JE INVERZIONA TERAPIJA

Medicinska istraživanja na polju INVERZIONE TERAPIJE

 

• Sheffield, F.: Adaptation of Tilt Table for Lumbar Traction (Podešavanje klackalicastog stola -stola fiksiranog u sredini- za lumbalno istezanje). Arch Phys Med Rehabil 45: 469-472, 1964.

Tretirano je 175 pacijenata koji su bili radno nesposobni zbog bolova u ledima. Posle osam tretmana inverzionom terapijom, 155-orici pacijenata se stanje toliko poboljšalo da su bili sposobni da se vrate na posao i to puno radno vreme. Istraživanje je dovelo do zakljucka da je osnovni razlog za poboljšanje stanja bio istezanje paraspinalnih vertebralnih mišica i ligamenata i moguce širenje dotada sabijenih intervertebralnih diskova.

Istraživanje je potvrdilo znacajna poboljšanja kod raznolikih dijagnoza ukljucujuci spondilolistezu, diskus herniju, lumbarni osteoartritis sa išijasom, i coccygodynia-u. Pacijenti su bili izloženi istezanju u modifikovanom položaju sa nefiksiranim kukovima.

Vredi napomenuti da je, pre ovog korišcenja inverzione terapije, Dr Šefild redovno i iskljucivo koristio mehanicko istezanje korišcenjem tegova i cekrka . Nakon završetka ovog istraživanja, inverziono istezanje je smatrao znatno efektivnijim od mehanickog istezanja.

• Nosse, L.: Inverted Spinal Traction (Istezanje kicme inverzijom). Arch Phys Med Rehabil 59: 367-370, Aug 78.

Istraživanje je pokazalo da je EMG aktivnost (što je indikator za mišicnu bol) opala za 35% u prvih 10 sekundi inverzione terapije. Takode, istraživanje je pokazalo i da inverzija povecava dužinu kicme. Zakljucak ovog istraživanja je da postoji medusobna povezanost izmedu smanjenja EMG aktivnosti i postignutog povecanja dužine kicme.

• Gianakopoulos, G, et al: Inversion Devices: Their Role in Producing Lumbar Distraction(Inverziona pomagala: njihova uloga u postizanju istezanja kicmenog stuba). Arch Phys Med Rehabil 66: 100-102, Feb 85.

Istraživanje je pokazalo da su svi pacijenti postigli intervertebralno razdvajanje i istezanje. Zakljucak istraživanja je da, iako je mehanicko istezanje korišceno vekovima, samo istezanje nastalo kao posledica gravitacije (Inverzija) nudi efikasni nacin za postizanje istezanja lumbalnog dela kicme u kucnom okruženju.

• Ballantyne, Byron, et al: The Effects of Inversion Traction on Spinal Column Configuration, Heart Rate, Blood Pressure, and Perceived Discomfort (Efekti inverzionog istezanja na konfiguraciju kicmenog stuba, srcani ritam, krvni pritisak i doživljena nelagodnost). Jour of Orthopedic Sports Phys Ther. 254-260, Mar 86.

Istraživanje je dovelo do zakljucka da inverzija može biti efikasan nacin za istezanje kicme. Pacijenti koji su koristili inverziju sa slobodnim kukovima postigli su vece istezanje i razdvajanje kicmenih pršljenova.

• Kane, M, et al: Effects of Gravity-facilitated Traction on Intravertebral Dimensions of the Lumbar Spine(Efekti istezanja nastalih uticajem gravitacije na medupršljenski razmak lumbalnog dela kicme). Jour of Orthopedic and Sports Phys Ther. 281-288, Mar 85.

Istraživanje je pokazalo da istezanje nastalo uticajem gravitacije (inverzija) uzrokuje znacajno povecanje razmaka medu kicmenim pršljenovima. Istraživanje je dovelo do zakljucka da istezanje nastalo uticajem gravitacije može biti efikasan tretman kod oslobadanja od bola u donjem delu leda.

• Goldman, R, et al: The Effects of Oscillating Inversion on Systemic Blood Pressure, Pulse, Intraocular Pressure, and Central Retinal Arterial Pressure (Efekti oscilacione inverzije na krvni pritisak, puls, intraokularni pritisak, i arterijski pritisak centralne retine). The Physician and Sports Medicine. 13: 93-96, Mar 85.

Istraživanje je dovelo do zakljucka da potpuna inverzija uz oscilacionu proceduru ne predstavlja nikakav rizik na zdrave osobe u okviru koji je istraživan.

• Dimberg, L, et al: Effects of gravity-facitliated traction of the lumbar spine in persons with chronic low back pain at the workplace (Efekti istezanja nastalih kao posledica gravitacije na lumbalni deo kicme kod osoba sa hronicnim bolovima nastalih usled radnih uslova).

116 osoba je ucestvovalo u nasumicnom kontrolisanom istraživanju koje je trajalo 12 meseci. Nasumicno kontrolisano istraživanje sa dve grupe koje su bile izložene inverziji i jedna koja je bila kontrolna grupa su pracene da bi se istražio nivo bola i odsutnost sa posla zbog bola u donjem delu leda. Prosecna starost ispitanika bila je 44 godine. 77% bili su muškarci

Prva grupa je koristila inverziju 1 puta dnevno po 10 minuta

Druga grupa je koristila inverziju 2 puta dnevno po 10 minuta

Treca grupa bila je kontrolna grupa

Postignuti rezultati nakon 12 meseci programa: 1. Zaposleni u prvoj i drugoj grupi smanjili su odsustvovanja sa posla za 33%. 2. Prosecan broj dana u odsustvovanju je pao za 8 dana po osobi u tretiranoj grupi. 3. Inverzija je efikasan i jeftin nacin da se poboljša zdravlje zaposlenih i smanji trošak koji poslodavac trpi zbog bolovanja.

• Nachemson, Alf, et al: Intravital Dynamic Pressure Measurements in Lumbar Discs (Merenja unutarnjih dinamickih pritisaka u lumbalnim diskovima). 1970.

Istraživanje se bavilo merenjem pritisaka unutar diskova (treci lumbalni disk) kroz razlicite aktivnosti – stojanje, sedenje, naginjanje i vertikalan i ispružen nauznako položaj . Istraživanje je pokazalo da je istezanje koje odgovara 60% težine tela konkretne osobe dovoljno za smanjenje rezidualnog (zaostalog) pritiska sa 25% od težine tela u stajacem položaju na nulu.

 

O firmi          Šta je inverziona terapija          Kako leđa funkcionišu          Proizvodi          Narudžbe